เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่ ถ้วยรางวัล มงกุฎ สายสะพายและป้ายเบอร์ และของที่ระลึก โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อโล่ ถ้วยรางวัล มงกุฎ สายสะพายและป้ายเบอร์ และของที่ระลึก โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โล่ (49.10.17.04) ป้ายเบอร์ โบว์ใหญ่ติดกระทง และสายสะพาย (55.12.15.03) ของที่ระลึก (49.10.16.02) มงกุฎ (49.10.17.08) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิมลการค้า (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 177,700.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง