เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายทอดสด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560                                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

         ถ่ายทอดสด (43.22.17.02) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ปราการเคเบิ้ล ทีวี จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง