เรื่อง ขอจัดส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
                ด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองการศึกษา จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ราคากลาง 6.58 บาท/ถุง นม ยู เอช ที รสจืด ราคากลาง 7.82 บาท/กล่อง เป็นจำนวนเงิน 6,266,203.96 บาท 
                ดังนั้น งานพัสดุและทรัพย์สิน กองการศึกษา จึงใคร่จัดส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ (รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เทศบาลให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน)