เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
         อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (50.13.17.00) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ที.ดี. แดรีฟู้ดส์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,266,203.96 บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสามบาทเก้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง