เรื่อง ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รายใหม่)
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รายใหม่)

เทศบาลนครสมุทรปราการ ขอเชิญชวนผู้พิการที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการ

1.      มีภูมิลำเนาในเขตตำบลปากน้ำ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านใหม่

2.      ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการมาก่อน

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน (พร้อมสำเนา) ดังนี้

1.      สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ

2.      สำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน 1 ฉบับ

3.      สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (กรุงไทย หรือ ออมสิน) 1 ฉบับ

4.      บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการกรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ 1 ฉบับ

ติดต่อขอรับแบบลงทะเบียน และลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 เทศบาลนครสมุทรปราการ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  (0-2382-6140-53 ต่อ 128,129)

หมายเหตุ ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนใด จะได้รับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป