ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560

เทศบาลนครสมุทรปราการ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

1.      เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2501

2.      มีภูมิลำเนาในเขตตำบลปากน้ำ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่

3.      ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพมาก่อน

4.      ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นยื่นคำขอฯ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน (พร้อมสำเนา) ดังนี้

1.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 1 ฉบับ

2.      สำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน 1 ฉบับ

3.      สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (กรุงไทย หรือ ออมสิน) 1 ฉบับ

ติดต่อขอรับแบบลงทะเบียน และลงเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม (ชั้น1) เทศบาลนครสมุทรปราการ

ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2560 ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2382-6140-53 ต่อ 128,129

ผู้ที่ลงทะเบียนฯจะได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป