เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560
         ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรค 1 (8) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

          บัดนี้ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ประจำไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้