เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับเปลี่ยนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ