เรื่อง การโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียงในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี 2560