เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ดำเนินการ จ้างรถบัสปรับอากาศ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              รถบัส (25.10.15.02) จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัดคุณอนันต์ทรานสปอร์ต (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 96,000.00 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง