เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ตู้ ทะเบียน นค - 7731 สป. โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อยางรถยนต์ตู้ ทะเบียน นค - 7731 สป. โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                ยางรถยนต์หรือยางรถบรรทุกขนาดเล็ก (25.17.25.04) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ หจก. ไฮ้ การยาง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,400.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง