เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                  ตามที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง ได้ดำเนินการรวบรวมแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกำหนดที่ได้วางไว้ นั้น

                  ดังนั้น ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง จึงจัดส่งประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ (รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เทศบาล) ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน