เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
             ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             แผ่นป้าย (55.12.15.00) จำนวน 3 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาเรีย ครีเอชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,999.20 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง