เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
             ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (14.11.15.07) จำนวน 100 รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางประอิน จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,844.00 บาท (เก้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง