เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                 ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                น้ำดื่มและ น้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางสาวมาลัย พุ่มผกา (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,875.00 บาท (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)