เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเวที โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                         ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างจัดทำเวที โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                         จัดทำเวที จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวภูณิชญาฎา โอบอ้อม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.00 บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน)