เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำภัตตาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำภัตตาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                จ้างเหมาจัดทำภัตตาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพัชรา พวงศิลป์ (ขายปลีก.ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 29,400.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)