รื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็ง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็ง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

......................................

ตามที่ เทสบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการซื้อน้ำแข็งโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

น้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวมาลัย พุ่มผกา (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 28,650.00 บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)