เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2561 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

.........................................

ตามที่เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง นั้น

เช่าเต้นท์ โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เต้นท์โดม ขนาด 20.00 x 30.00 เมตร เต้นท์ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร จำนวน 1 โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท อัสรา เต้นท์ แอนด์ เดคอร์ชั้นจำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 124,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง