เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ DLIT สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLIT สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

....................................................................

             ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว และชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอรืและเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  482,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง