เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1