เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ผู้จะสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1 มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลปากน้ำ

4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยรวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

เตรียมเอกสารพร้อมสำเนาดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

หมายเหตุ

          สำหรับผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสมุทรปราการ ในวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2382-6140-53 ต่อ 126