รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ระดับเทศบาล ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ

ระดับเทศบาล ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------

           ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน โครงการจัด นิทรรศการทางวิชาการระดับเทศบาล ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           วััสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีแม็พ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป๋็นเงิน 24,999.00 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง