เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายนิทรรศการ จัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการระดับเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายนิทรรศการ จัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการระดับเทศบาล

ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..........................................

 

            ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายนิทรรศการ จัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการระดับเทศบาล ประจำปี การศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

 

             จัดทำป้ายนิทรรศการ จัดตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ้าของ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง