เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – เทศบาลนครสมุทรปราการ

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

          ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 929,131.- บาท ราคากลางของงานจ้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 932,700.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอเอกสารจ้างที่ปรึกษา และเสนอราคาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง โดยจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยภาครัฐ – เทศบาลนครสมุทรปราการ” พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และกำหนดเปิดซองเสนองานในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2

          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารงานจ้างที่ปรึกษา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลังเทศบาลนครสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

          ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.samutprakancity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและราชการ