เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแพอเนกประสงค์ เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง
               ประกาศจากเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแพอเนกประสงค์ เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

*****************************************

                 ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงแพอเนกประสงค์ เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง นั้น

                 งานปรับปรุงแพอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด ศศิพันธุ์ เนเจอร์ ฮิล วิลเลจ (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
497,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง