เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ การเบิกจ่าย การปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลสมุทรปราการ ประจำปี งบประมาณ 2561 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ

การเบิกจ่าย การปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลสมุทรปราการ

ประจำปี งบประมาณ 2561 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

              ตามที่เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย การปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลสมุทรปราการประจำปี งบประมาณ 2561 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง นั้น 

              จ้างทำป้าย จำนวน 1 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาเรีย ครีเอชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,224.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง