เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเหล็กตะแกรงฝาปิดท่อระบายน้ำสำเร็จรูป ชนิดเหล็กหล่อเหนียวและเฟรมสี่เหลี่ยม พร้อมบานพับเปิด-ปิด รับน้ำหนัก 25 ตัน ขนาดฝา 0.854 X 0.854 ม.หนา 0.06 ม. จำนวน 40 ฝา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

**************************************************

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเหล็กตะแกรงฝาปิดท่อระบายน้ำสำเร็จรูป ชนิดเหล็กหล่อเหนียวและเฟรมสี่เหลี่ยม พร้อมบานพับเปิด-ปิด รับน้ำหนัก 25 ตัน ขนาดฝา 0.854 X 0.854 ม.หนา 0.06 ม. จำนวน 40 ฝา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเหล็กตะแกรงฝาปิดท่อระบายน้ำสำเร็จรูปชนิดเหล็กหล่อเหนียวและเฟรมสี่เหลี่ยม พร้อมบานพับเปิด-ปิด รับน้ำหนัก 25 ตัน ขนาดฝา 0.854 X 0.854 ม. หนา 0.06 ม. จำนวน 40 ฝา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 นั้น 

                   ปรับปรุงเหล็กตะแกรงฝาปิดท่อระบายน้ำสำเร็จรูปชนิดเหล็กหล่อเหนียวและเฟรมสี่เหลี่ยม พร้อมบานพับเปิด-ปิด รับน้ำหนัก 25 ตัน ขนาดฝา 0.854 X 0.854 ม. หนา 0.06 ม. จำนวน 40 ฝา ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 760,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง