เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

***********************************

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

และประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                     ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 31 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาเรีย ครีเอชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 23,250.00 บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง