เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำภัตตาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำภัตตาหาร,อาหารว่างและเครื่องดิ่ม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

**************************************

                     ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำภัตตาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     จ้างเหมาทำภัตตาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพัชรา พวงศิลป์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง