เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

***********************************************************

             ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

             กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 200 รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โรงงานอุสาหกรรมกระดาษบางประอิน จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 19,688.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง