ขอจัดส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                    ด้วยฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง ได้ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครสมุทรปราการ (จับกระแสปากน้ำ) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณตั้งไว้ 4,800,000.- บาท ราคากลาง 1,600,000.- บาท