เรื่อง ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวัดกลาง,ถนนปราการซอย 2, ถนนปราการซอยสถานธนานุบาล , ถนนกายสิทธิ์ช่วงติดถนนปราการ , ถนนศรีสมุทร , ทางเชื่อมถนนอัครราช และถนนยืนยง