เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนารายณ์ปราบศึกและถนนเทศบาล 12 , ถนนประโคนชัยซอย 1 และถนนประโคนชัยข้างสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ,ถนนซอยศรีใน และ ถนนกายสิทธิ์ช่วงอนุสาวรีย์รถไฟถึงถนนประโคนชัย,ถนนทางเชื่อมระหว่างถนนกายสิทธิ์และ ถนนศรีสมุทร และถนนหลักเมือง
ประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ

              เทศบาลนครสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนนนารายณ์ปราบศึกและถนนเทศบาล 12 , ถนนประโคนชัยซอย 1 และถนนประโคนชัยข้างสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ,ถนนซอยศรีใน และ ถนนกายสิทธิ์ช่วงอนุสาวรีย์รถไฟถึงถนนประโคนชัย,ถนนทางเชื่อมระหว่างถนนกายสิทธิ์และถนนศรีสมุทร และถนนหลักเมือง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,846,000.00บาท (เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

             กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ถนนนารายณ์ปราบศึกและถนนเทศบาล 12 , ถนนประโคนชัยซอย 1 และถนนประโคนชัยข้างสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ,ถนนซอยศรีใน และ ถนนกายสิทธิ์ช่วงอนุสาวรีย์รถไฟถึงถนนประโคนชัย,ถนนทางเชื่อมระหว่างถนนกายสิทธิ์และถนนศรีสมุทร และถนนหลักเมือง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราชาชุดละ 800.00บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.samutprakancity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ