เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอมรเดช ตั้งแต่ถนน ศรีสมุทรปราการถึงถนนสุขุมวิท,ถนนอมรเดชระหว่างถนนสุขุมวิทและถนนพระศักดิ์และถนนพระศักดิ์
           ประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ

 เทศบาลนครสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอมรเดช ตั้งแต่ถนน ศรีสมุทรปราการถึงถนนสุขุมวิท,ถนนอมรเดชระหว่างถนนสุขุมวิทและถนนพระศักดิ์และถนนพระศักดิ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,215,000.00 บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

             กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ถนนอมรเดช ตั้งแต่ถนนศรีสมุทรปราการถึงถนนสุขุมวิท,ถนนอมรเดชระหว่างถนนสุขุมวิทและถนนพระศักดิ์และถนนพระศักดิ์ และกำหนดรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 500.00 บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.samutprakancity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ