เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวัดกลาง,ถนนปราการ,ถนนปราการซอย 2 , ถนนปราการซอยสถานธนานุบาล,ถนนกายสิทธิ์ช่วงติดถนนปราการ,ถนนศรีสมุทร,ทางเชื่อมถนนอัครราช และถนนยืนยง
ประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวัดกลาง,ถนนปราการ,ถนนปราการซอย 2 , ถนนปราการซอยสถานธนานุบาล,ถนนกายสิทธิ์ช่วงติดถนนปราการ,ถนนศรีสมุทร,ทางเชื่อมถนนอัครราช และถนนยืนยง

          เทศบาลนครสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนนวัดกลาง,ถนนปราการ,ถนนปราการซอย 2 , ถนนปราการซอยสถานธนานุบาล,ถนนกายสิทธิ์ช่วงติดถนนปราการ,ถนนศรีสมุทร,ทางเชื่อมถนนอัครราช และถนนยืนยง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน ทั้งสิ้น 5,783,000.00บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ถนน วัดกลาง,ถนนปราการ,ถนนปราการซอย 2 , ถนนปราการซอยสถานธนานุบาล,ถนนกายสิทธิ์ช่วงติดถนนปราการ,ถนนศรีสมุทร,ทางเชื่อมถนนอัครราช และถนนยืนยง และกำหนดรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา   08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 500.00 บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนัก การคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.samutprakancity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ