เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก รถยนต์ตู้ นค-7728 สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก รถยนต์ตู้ นค-7728 สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

****************************************************

                        ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อยาวนอก รถยนต์ตู้ นค - 7728 สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                        ยางนอก รถยนตู้ ทะเบียน นค - 7728 สป. โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จำนวน 4 เส้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ หจก. ไฮ้ การยาง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,400.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง