เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*************************************************

                 ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  วัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สุริยะ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 68,683.00 บาท (หกหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง