เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครสมุทรปราการ (จับกระแสปากน้ำ) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

*******************************************

               ตามประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครสมุทรปราการ (จับกระแสปากน้ำ) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นั้น

               จ้างเหมาบริการในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครสมุทรปราการ (จับกระแสปากน้ำ) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2561 จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ริคโคพลัส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,594,880.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง