เรื่อง จ้างปรับปรุงหลังคา สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

*************************************

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

            ด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองการศึกษา จะดำเนินจ้างปรับปรุงหลังคา สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) ราคากลาง 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณตั้งไว้ 1,878,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)