เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 81 ป้าย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 81 ป้าย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 81 ป้าย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,950,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

          ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ชุดละ 300 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561  ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.samutprakancity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ

          ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของชอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครสมุทรปราการ ผ่านทางอ้เมล์ 3110101@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 โดยเทศบาลนครสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.samutprakancity.go.th ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561