เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

******************************************

             ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

             ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สุริยะ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 19,300.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง