เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน นค - 1991 สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน นค - 1991 สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

***********************************************

                       ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน นค - 1991 สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                       ซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน นค -1991 สป. จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย สามารถ เจนสาริกรรม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 65,730.10 บาท (หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง