เรื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ได้ดำเนินการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อวัสดุหนังสือเรียน จำนวน 96 รายการ
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

********************************************

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

              ด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ได้ดำเนินการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อวัสดุหนังสือเรียน จำนวน 96 รายการ เป็นเงิน 1,208,125 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)