เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2558 – 2560 ด้วยวิธี ประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2558 – 2560 ด้วยวิธี

ประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างทำรายงานกิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2558 – 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ชุดละ 300 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

              ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.samutprakancity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ