เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                                                                 .........................................................................................

          ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

          อาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๕๐,๓๘๑.๓๒ (สามล้านห้าหมื่นสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง