เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

                         ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ นั้น เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อกเครื่องทำน้ำเย็น มีหัวก๊อก 4 หัวและ ตู้แช่อาหาร จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีแม็พ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น 184,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง