เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

********************************************************

              ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู และเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สุริยะ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 457,400.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง