เรื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ได้ดำเนินการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อวัสดุหนังสือเรียน จำนวน 81 รายการ
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ได้ดำเนินการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อวัสดุหนังสือเรียน จำนวน 81 รายการ

**********************************************

               ด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ได้ดำเนินการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อวัสดุหนังสือเรียน จำนวน 81 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,026,00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนยี่สิบหกบาทถ้วน)