เรื่อง ประมูลให้เช่าตลาดจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนบางฆ้อง,ด่านเก่าและส่วนขยาย
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประมูลให้เช่าตลาดจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนบางฆ้อง,ด่านเก่าและส่วนขยาย

................................................................

                  ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลให้เช่าตลาดจำหน่ายสินค้า (อาคารเดิม) ตั้งอยู่บริเวณถนนบางฆ้อง,ด่านเก่า บนที่ดินโฉนดเลขที่ 2447 ตำบลบางเมือง(ปากน้ำ) อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ 1,518 ตรม.และช่วยขยาย พื้นที่ 1,645 ตรม. ซึ่งผู้ประมูลได้ต้องลงทุน ในการก่อสร้างโครงเหล็ก,ทำรางระบายน้ำ และติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบำบัดน้ำเสีย มีตะแกรงดักมูลฝอย ก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำสาธารณะ และมีจุดสำหรับล้างอาหารและภาชนะ สำหรับแผงจำหน่ายอาหารสดฯลฯ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ ปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลฯกำหนด แนบท้ายนี้ และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่องตลาด พ.ศ. 2554 โดยผู้ประมูลได้ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว และยินยอมให้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตกเป็นปรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯโดยเทศบาลกำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี

                 ผู้ประมูลได้จะต้องชำระค่าเช่า ให้กับเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นรายเดือน โดยทำสัญญามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ราคาค่าเช่าขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่าเดือนละ 103,778 บาท (หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)

                 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประมูลที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการรับและเปิด    ซองประมูลโดยระบุได้ที่หน้าซอง “ใบเสนอราคาประมูลเช่าตลาดจำหน่ายสินค้าและส่วนขยายของ ...........(ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา)……...” ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ณ งานผลประโยชน์ สำนักการคลังเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยถือนาฬิกา ณ สถานที่รับซองประมูลเป็นหลัก

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานผลประโยชน์ สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่  8 สิงหาคม 2561  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3826140 -53 ต่อ 153 ในวันและเวลาราชการ